Bộ TT&TT chỉ thị các nhà mạng chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thong 18/11/2019

Đó là một nội dung trong Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (mic.gov.vn), ngày 11/11/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể được sử dụng để lắp đặt thiết bị viễn thông - PV) giữa các doanh nghiệp viễn thông. Chỉ thị nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp, giảm bớt công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, đảm bảo an toàn môi trường và an toàn của người dân.

bottvatt-1

Các nhà mạng sẽ chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Cụ thể, Chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với các doanh nghiệp viễn thông: Triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Xây dựng kế hoạch phát triển cột ăn teng, cống, bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của doanh nghiệp theo từng tỉnh/ thành phố, định kỳ hàng năm trong qúy IV, báo cáo các Sở TT&TT để tập hợp, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phương án sử chung hạ tầng tại địa phương; Báo cáo kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện với các Sở TT&TT, Bộ TT&TT để kịp thời tháo gỡ...

Đối với các Sở TT&TT: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tại địa phương để xác định, công bố công khai hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp viễn thông có thể sử dụng chung; Báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có phương án tạo điều kiện trong việc phê duyệt, cấp phép, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, hạ tầng kỹ thuật liên ngành mà các doanh nghiệp, đơn vị có sự phối hợp xây dựng, sử dụng chung.

Cục Viễn thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông các nội dung của Chỉ thị nhằm thúc đẩy việc xây dựng, sử dụng chung, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dưng và sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; Phối hợp với các Sở TT&TT để triển khai, thực hiện Chỉ thị đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị, báo cáo Bộ trưởng.

Theo PV (Dân Việt)    


Sức Khỏe

Sức Khỏe

Mời bạn đọc

Kinh nghiệm Du lịch

Kinh nghiệm Du lịch