Đà Nẵng ban hành quy chế phối hợp theo dõi, kiểm tra dự án FDI 15/11/2019

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 8/11 ban hành Quy chế phối hợp trong công táctheo dõi, kiểm tra đối với các dự án có FDI vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Mục tiêu nhằm thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với các dự án FDI trên địa bàn thành phố, thực hiện đúng công tác giám sát đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của các cấp, các ngành bảo đảm quá trình đầu tư của dự án được tuân thủ theo các quy định của pháp luật, qua đó đảm bảo mục tiêu và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và làm cơ sở để thực hiện đánh giá đầu tư trên địa bàn thành phố một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, kịp thời phát hiện những vấn đề bất hợp lý, các vi phạm trong việc tổ chức thực hiện để chấn chỉnh hoặc kiến nghị việc điều chỉnh pháp luật, chính sách về đầu tư nước ngoài và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luậtngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do dự án FDI gây ra cho xã hội. Về thẩm quyền kiểm tra, giám sát, Quyết định nêu rõ UBND thành phố tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong phạm vi quản lý của địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BQL KCNC và các KCN, các cơ quan quản lý chuyên ngành và UBND quận, huyện tổ chức theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước hoạt động ngoài Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các Cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn tổ chức theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, vào ngày 01/11 hàng năm, các cơ quan quản lý chuyên ngành gửi danh sách dự án FDI cần kiểm tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, lập kế hoạch kiểm tra (theo Mẫu 01) trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch kiểm tra trước ngày 15/11 hằng năm để kịp thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11 đảm bảo đúng nguyên tắc theo dõi, kiểm tra quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Theo ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư TP Đà Nẵng, quyết định này cũng đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo chung về tình hình theo dõi dự án FDI gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 02 của năm sau năm báo cáo. Trước ngày 10/02 hàng năm, BQL KCNC và các KCN và các cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát đầu tư theo chức năng nhiệm vụ dưới hai hình thức: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu báo cáo gửi qua thư điện tử (theo Mẫu số 02) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

Quy định cũng nêu rõ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Chịu trách nhiệm tổng hợp trình UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của cơ quan đầu mối giám sát đầu tư.

Báo cáo của cục Thống kê Đà Nẵng về tình hình kinh tế – xã hội TP Đà Nẵng tháng 9, quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy toàn TP Đà Nẵng có 326 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 99.124 tỉ đồng và 783 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 3,4 tỉ USD. Riêng từ đầu năm 2019 đến ngày 15/9, Đà Nẵng đã thu hút được 04 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 3.247 tỉ đồng; cấp mới 101 dự án, tăng vốn 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 533,7 triệu USD.


Sức Khỏe

Sức Khỏe

Mời bạn đọc

Kinh nghiệm Du lịch

Kinh nghiệm Du lịch