Sẽ sớm triển khai tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng 30/11/2019

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc rà soát, tổng hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Đây là nội dung tại Công văn số 8162/UBND- VX ban hành ngày 15/11 về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Lê Ngọc Hoa.

Trước đó, ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ký gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung trên.

sstk-dcgv-1

Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 do Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa ký gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Công văn nêu rõ: Để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng viên chế sự nghiệp giáo dục giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại công văn số 9028-CV/VPTU) và Thủ tướng Chính phủ (công văn số 1480/VPCP) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét tuyển đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

sstk-dcgv-2

Nhằm thống nhất việc thực hiện chủ trương này, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) chưa sử dụng, để quyết định việc tuyển dụng đặc cách với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành chi rõ rằng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Việc tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên phải bảo đảm các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, bảo đảm công khai, minh bạch.

Sau khi thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế giáo viên thì thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển công khai theo quy định của Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, đối với các địa phương đã thực hiện tuyển dụng đặc cách đối tượng giáo viên nêu trên và thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức đủ số chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao mà vẫn còn giáo viên hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

Tran Linh (tamnhin)   

https://tamnhin.net.vn/se-som-trien-khai-tuyen-dung-dac-cach-giao-vien-hop-dong-81470.html


Sức Khỏe

Sức Khỏe

Mời bạn đọc

Kinh nghiệm Du lịch

Kinh nghiệm Du lịch